wenex

ارزش‌های محوری

  • فرهنگ رشد و یادگیری با رویکرد نوآوری وخلاقیت
  • ارزش آفرینی و ارتقاء منافع ذی نفعان و مشتریان
  • اعتماد، صداقت، رازداری و شفافیت
  • کار تیمی، انضباط گروهی، مسئولیت پذیری و تعهد سازمانی
  • توجه ویژه به سرمایه‌های انسانی به عنوان مزیت رقابتی پایدار