wenex

مجوز های رسمی

پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP)

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 

استاندارد رسیدگی به شکایات مشتری ISO 10002 

مدیریت رضایت مندی مشتریان ISO 10004 

گواهی عضویت در اتاق بازرگانی

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی