wenex


مجوز های رسمی

پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت(FCP)

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گواهی عضویت در اتاق بازرگانی

اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران

پروانه عرضه خدمات ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی