طرح بهارانه وینکس

ویژه مشتریان بانک ایران زمین

ثبت‌نام
10% تخفیف;
روی کلیه سرویس های TD-LTE

سه ماه سرویس ADSL رایگان برای بسته های سالانه
کلیت طرح بهارانه وینکس

10% تخفیف

روی کلیه سرویس‌های TD-LTE

سه ماه رایگان

برای سرویس سالانه ADSL
ADSLتوضیحات
.چد سطر توضیح درمورد چگونگی طرح برای سه ماه رایگان بودن .چد سطر توضیح درمورد چگونگی طرح برای سه ماه رایگان بودن .چد سطر توضیح درمورد چگونگی طرح برای سه ماه رایگان بودن .چد سطر توضیح درمورد چگونگی طرح برای سه ماه رایگان بودن
TD-LTEتوضیحات
.چد سطر توضیح درمورد چگونگی طرح برای سه ماه رایگان بودن .چد سطر توضیح درمورد چگونگی طرح برای سه ماه رایگان بودن .چد سطر توضیح درمورد چگونگی طرح برای سه ماه رایگان بودن .چد سطر توضیح درمورد چگونگی طرح برای سه ماه رایگان بودن